اساسنامه

شهرداری شیراز دراجرای سیاست خودکفایی شهرداریها به استناد مواد 84 و 111 قانون شهرداری و اصلاحیه های بعدی آن ، وبراساس قوانین مربوطه ، سازمانی تحت عنوان سازمان عمران شیراز بمنظور اجرای طرحهای عمرانی ، خدماتی ، درآمدزا تشکیل ، که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید .

" فصــل اول "

کلیـات

ماده یک نام : سازمان عمران شیراز که دراین اساسنامه منبعد اختصاراً سازمان خوانده خواهد شد .

ماده دو سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره می شود .

ماده سه مرکزاصلی و آدرس : شهر شیراز درحال حاضر ساختمان مرکزی شهردار شیراز میباشد .

ماده چهارنوع فعالیت : انجام فعالیت عمرانی و امورتولیدی و بازرگانی (خرید مواد اولیه و فروش تولیدات) مربوطه در زمینه وظائف شهرداری با گرایش درآمدزایی .

ماده پنج مدت : نامحدود

ماده شش سرمایه : سرمایه سازمان بالغ بر یکصدمیلیون ریال است که پنجاه میلیون ریال آن بصورت نقد از محل اعتبارات شهرداری شیراز به حساب بانکی سازمان و بقیه بصورت ماشین آلات تولیدی و عمرانی قابل استفاده شهرداری مذکور حسب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری طی لیستی تودیع خواهدشد . زمان اجرا این ماده حداکثر یک ماه پس از تصویب اساسنامه خواهد بود .

ماده هفت موضوع و هدف :

1 . احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاههای تولیدی از قبیل کارخانجات آسفالت،معادن شن ماسه ،‌ بتون آماده ، قطعات پیش ساخته وسایرموارددر ارتباط با موضوع و هدف سازمان .

2 . اجرای هشت برنامه عمران شهری مصوب وزارت کشور موضوع نامه شماره40604/32/2 مورخ 19/2/66 و برنامه های ابلاغی آتی .

3 . احداث ساختمانها و تاسیسات موردنیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پرژه های مصوب شهرداری ها ونیزارائه خدمات درزمینه فوق بصورت پیمانکاری.

4 . سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات سرمایه گذار در امورمربوطه بطریقی که برای سازمان تامین منافع نماید .

تبصره یک: در استفاده از تولیدات سازمان سایر شهرداریها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

تبصره دو : بهای آن دسته از کالاهای تولیدی سازمان که برای فروش به عموم عرضه خواهد شد تابع نرخهای تصویبی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود .

تبصره سه: سازمان برای انجام موضوعات فوق مجاز به هرنوع عملیات مالی و بازرگانی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی میباشد .

ماده هشت: محدوده عمل ، شهرشیراز و حوزه شهری آن خواهد بود .

" فصــــل دوم"

ارکان اصلی سازمان

ماده نه: ارکان سازمان عبارتند از :

الف – شورای سازمان

ب – هیئت مدیره

پ – مدیرعامل

ت – حسابرس و ناظر قانونی

ماده ده: شورای سازمان مرکب از 3 نفر شامل یک نفر از اعضای مطلع و بصیر شورای شهر با انتخاب شورای شهرشیراز و درغیاب شورا با انتخاب قائم مقام قانونی آن ، یکنفر با انتخاب و معرفی استاندار و شهردار شیراز که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود .

ماده یازده: تشکیل جلسات شورای سازمان :

شورای سازمان بطور معمول سالی دوبار در تیرماه و دیماه هرسال برای تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان سال قبل و تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظائف به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود

تبصره یک: جلسات شورای خارج از مواعد مذکور در ماده یازده بنا به تقاضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یاحسابرس و ناظرقانونی و یا تقاضای دونفر از اعضای شورا تشکیل می شود .

تبصره دو: دستورجلسات شورای سازمان را رئیس شورای سازمان براساس نظریه پیشنهاددهنده تهیه میکند .

ماده دوازده : وظائف شورای سازمان به شرح ذیل می باشد:

1 - استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس و ناظرقانونی راجع به امورسازمان و تصویب آن .

2 – بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

3 – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی و برنامه های درازمدت سازمان

4 – بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سازمان .

5 – تائید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می شود و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری

تبصره: با شروع به کار سازمان پستهای سازمانی واحدهای تابعه شهرداری که وظائف مشابه سازمان را دارند به همراه شاغلین آن پست ها تحت مدیریت سازمان درخواهند آمد و با تصویب تشکیلات اداری سازمان پستهای مذکور از تکشیلات شهرداری حذف و بسته به حجم و نوع کار بین سازمان و مناطق شهرداری تقسیم خواهد شد .

6 – تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی ، عملیاتی ، بهره برداری و سایر آئین نامه های مربوطه که از طرف هیئت مدیره براساس آئین نامه مالی شهرداریها و قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و پیشنهاد میگردد .

7 – تائید آئین نامه های استخدامی سازمان که توسط هیئت مدیره براساس مفاد آئین نامه استخدامی شهرداری تهیه و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .

8 – سازمان هرسال 5 (پنج) الی 10 (ده) درصد سود ویژه خود را تا استهلاک سرمایه تودیع شده موضوع ماده 6 اساسنامه به حساب شهرداری واریز خواهد نمود .

9 – اتخاذ تصمیم درمورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به نصاب ( یک پنجم ) 5/1 سرمایه بمنظور استفاده فعال از ذخیره مذکور .

10 – انتخاب اعضای هیئت مدیره با معرفی شهردار و تعیین میزان حق الجلسه اعضای هیئت مذکور و حقوق و مزایای مدیرعامل

11 – انتخاب حسابرس و ناظرقانونی و پیشنهاد آن به شورای شهر درغیاب شورا ، قائم مقام او برای صدور حکم انتصاب .

12 – تصویب وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن

13 – اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذار و بانکها و تصویب معاملات خارجی و داخلی و احداث کارخانجات منطبق با موضوع و اهداف سازمان

14 – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستورجلسه قرار گرفته و مغایر با مفاد اساسنامه نباشد .

15 – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه

16 – پیشنهاد تغییر یا تجدیدنظر در مواد اساسنامه به وزارت کشور

17 – پیشنهاد انحلال سازمان به شورای شهر

18 – نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

ماده سیزده : دعوت شورای سازمان با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل شورای سازمان به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد .

ماده چهارده : جلسات شورای سازمان با حضور کل اعضا رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کلیه اعضا حضور بهم نرسانند در نوبت دوم با حداقل دو نفر تشکیل خواهد شد .

تبصره: شورای سازمان به اتفاق آرا ویا با اکثریت دو رای موافق درصورتی مناط اعتبار خواهدبود که شهردار یکی از آن دونفر باشد ، نظرات و دلائل مخالف می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شده و متن آن نیز در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضا خواهدرسید .

″هیئت مدیره″

ماده پانزده : هیئت مدیره سازمان مرکب از 3نفر عضو اصلی و یک نفرعضوعلی البدل میباشندکه عبارتنداز:

1-معاون فنی وعمرانی شهرداری شیرازبه عنوان عضواصلی ثابت که ریاست هیئت مدیره رابرعهده خواهدداشت.(درصورت عدم وجودپست مذکور،معاون شهردار)

2-دونفرکارشناس خبره وآگاه به مسائل ازبین کسانی که تحصیلات عالیه دررشته مربوط داشته ودارای حداقل 5سال تجربه عملی باشند به عنوان عضواصلی ویک نفرنیزکه دارای شرایط فوق باشد به عنوان عضو علی البدل،بامعرفی شهردارتوسط شورای سازمان برای مدت سه سال انتخاب خواهندشد وتمدیدانتخاب آنهابرای دوره- های بعدبلامانع است.

تبصره: چنانچه هریک ازاعضاءهیئت مدیره که درانجام وظایفی که طبق مفاداساسنامه عهده دارمیباشدکسورورزد،شورامیتواندباتوجه به مواردذیل پس ازاستیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند:

1-چنانچه وزارت کشوردرنتیجه بازرسی به عملکردهیئت مدیره ایرادی داشته ویا آنرامغایرمقررات تشخیص دهد،مراتب را به شورامنعکس مینماید.رئیس شوراموظف است حداکثرتاپانزده روزبعدازدریافت نامه، موضوع رادرجلسه فوق العاده شورامطرح ونتیجه رامستدلاًاعم ازآنکه منجربه ابقاءیاعزل عضوهیئت مدیره شودبلافاصله به وزارت کشورگزارش نماید.

2.چنانچه یک یاچندنفرازاعضاءشورانسبت به عملکردهریک ازاعضاءهیئت مدیره یا مدیرعامل یاعملیات سازمان اعتراض یاایرادی داشته باشند،میبایستی کتباً به رئیس شوراگزارش دهندورئیس شورامی بایستی براساس گزارشات مذکورویا گزارشات واصله از بازرسی،جلسه فوق العاده شورا راتشکیل تابه موضوع رسیدگی شود.رئیس شوراموظف است مطالب مذکوررابه عضوهیئت مدیره که مورداستیضاح قرارگرفته ابلاغ نماید.فردموردنظرمکلف است دراولین جلسه شوراکه توسط رئیس شوراتعیین میشودحضور به هم رسانده وپاسخ ارائه نماید.چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره(فرداستیضاح شده)رای عدم اعتماددهدبلافاصله ازسمت خودعزل میشود.چنانچه عضواستیضاح شده هیئت مدیره ،رئیس هیئت مدیره باشدکه ضمناًمعاونت امورفنی وعمرانی شهرداری را به عهده دارد(درصورت داشتن پست مذکور)علاوه بربرکناری ازریاست هیئت مدیره باذکرتخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهدشد.بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگرازمعاونت های شهرداری باانتخاب شهردارمجری وظایف معاون مذکوردرشوراوهیئت مدیره خواهدشد.

3-هریک ازاعضاءهیئت مدیره موضوع بند2ماده15میتوانداستعفاء خودراازدوماه قبل به اطلاع رئیس شورابرساند.رئیس شورامیتواندبااستعفاءمخالفت کندوعضومذکورمیتواندبعدازیک ماه ازتاریخ اعلام، استعفای مجددخودرابادرج مهلت دوماهه اعلام داردورئیس شوراموظف است حداثرتاپانزده روزنسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام وموضوع استعفاءرامطرح وعضوجایگزین رامعرفی کند.شوراموظف است قبل ازاتمام مهلت دوماهه عضومستعفی،نسبت به انتخاب عضوجایگزین اقدام کند.

ماده شانزده : یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره از طرف شورا به سمت مدیرعامل تعیین میگردد و خدمات نامبرده تمام وقت خواهد بود . سایر اعضا ممکن است با تشخیص شورای سازمان تمام وقت یا غیرتمام وقت باشند و درصورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هریک از آنها محول خواهد شد . اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیرازکارهای آموزشی آن هم با موافقت شورای سازمان نخواهند داشت .

ماده هفده : اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت میگیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت الزامی است .

ماده هجده : تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضای اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می تواند در کلیه جلسات حضور یابد و درصورتیکه یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غائب رای خواهد داد . جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر تشکیل میگردد و مصوبات به اتفاق آراء یا با اکثریت دو رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دونفر باشد . ودرصورتیکه یک نفر از اعضاء رای مخالف داشته باشد می بایستی مراتب را به صورت مستدل درصورتجلسه ذکر نماید . صورتجلسه هیئت مدیره دردفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان شماره گذاری و پلمپ شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید .

تبصره یک: چنانچه هریک از اعضاء هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر مواجه در جلسات شرکت نکند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد .

تبصره دو: هیچیک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود مگر بموجب تصویب هیئت مدیره .

ماده نوزده : وظائف و اختیارات هیئت مدیره

1 – اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورای سازمان .

2 – تهیه و تنظیم بودجه و اصلاح متمم و تفریغ بودجه سالانه سازمان برای پیشنهاد به شورای سازمان و اجرای آن بعد از تصویب .

3 – تهیه ترازنامه و حساب سودوزیان سالیانه و پیشنهاد آن به شورای سازمان .

4 – تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان و نظارت بر اجرای آن .

5 – تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه استخدامی سازمان و واحدهای تابعه و پیشنهاد به شورای سازمان .

6 – رسیدگی و تصویب معاملات طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و نظارت براجرای آن .

7 – بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارشهای خرید خارجی به شورای سازمان .

8 – بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورای سازمان .

9 – بررسی و تصویب کلیه قراردادهائی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد .

10 – نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان .

11 – بررسی و پیشنهاد تجدیدنظر در برنامه ها و طرحهای اجرائی سازمان به شورای سازمان .

12 – نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیرعامل .

13 – تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند با رعایت مقررات مربوطه .

14 – بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظائف پیشنهاد میگردد. .

ماده بیست : هیئت مدیره در حدود مصوبات شورای سازمان درکلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود .

ماده بیست و یک : هیئت مدیره میتواند درحدود اساسنامه و آئین نامه مربوطه قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض نماید .

تبصره: مدیرعامل موظف میباشد که گزارش عملیات اجرایی درحدود اختیارات تفویضی ماده 21 را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید .

ماده بیست و دو : طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره :

جلسات هیئت مدیره حداقل هرهفته یکبار در روز وساعت معین در محل سازمان تشکیل می شود چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .

ماده بیست و سه :غیرازمدیرعامل و اعضاء تمام وقت هیئت مدیره که موظفاً از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد دیگر اعضای هیئت مدیره درازای شرکت در جلسات غیر از حق الجلسه ای که از طرف شورای سازمان تعیین میگردد وجهی دریافت نخواهند کرد .

ماده بیست و چهار : وظائف مدیرعامل:

1 – اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش درجهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت برحسن اجرای انجام وظائف واحدهای تابعه .

2 – همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلات ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره .

3 – پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل هیئت مدیره وفق مقررات استخدامی سازمان .

4 – نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات برطبق مقررات استخدامی سازمان .

تبصره: نصب و عزل مدیر مالی(معاون اداری مالی) به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره وبا تصویب هیئت مدیره انجام خواهد گرفت که در معیت مدیرعامل ذیحساب مشترک سازمان خواهد بود .

5 – تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هیئت مدیره .

6 – تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی - سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره جهت تسلیم به شورای سازمان .

7 – انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آئین نامه های مالی و معاملات مصوب شورای سازمان .

8 – امضاء کلیه اسناد هزینه ، چکها ، حوالجات و اوراق بهادار و سایر اسنادمالی تعهدآور سازمان .

تبصره: امضاء کلیه اسناد فوق توسطمدیرعامل و مدیرمالی(معاون اداری ومالی) سازمان که ذیحساب مشترک میباشند انجام خواهند گرفت .

9 – مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیئت مدیره به نمایندگی ، اختیارات ماده 20 را خواهد داشت.

10 – انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه های مصوب به عهده مدیرعامل است .

11 – مدیرعامل میتواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع درامورجاری سازمان در زمان عدم حضور، تمام و درسایر موارد قسمتی از اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره را به هریک از مسئولان دیگر سازمان تفویض نماید لکن این تفویض را رافع مسئولیت مدیرعامل نموده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود .

12- مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارائی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره میباشد .

" حسابرس و ناظر قانونی "

ماده بیست و پنج : شورای سازمان یک شخص حقیقی یا حقوقی را بعنوان حسابرس و ناظرقانونی برای مدت یکسال انتخاب و بمنظور صدور حکم انتصاب به شورای شهر درصورت عدم وجود شورای شهر ، قائم مقام قانونی آن معرفی خواهد کرد و انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع میباشد .

ماده بیست و شش : وظائف حسابرس و ناظر قانونی :

1 – نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج دراسانامه و آئین نامه های مربوطه و بودجه مصوب سازمان .

2 – رسیدگی به حسابهای سازمان هرماه یکبار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع به رئیس هیئت مدیره .

3 – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب های سودوزیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورای سازمان به رئیس شورای مذکور و رئیس هیئت مدیره .

تبصره : مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هرموقع هرنوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که حسابرس و ناظر قانونی بخواهد بلافاصله در اختیار وی بگذارد .

4 – بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه های پیشنهادی هیئت مدیره برای هردوره مالی .

5 – رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه درآمد صحیحاً وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است .

6 – چنانچه حسابرس و ناظر قانونی در هرموقع از سال رسیدگی به اسنادمالی و دفاترسازمان را ضروری بداند این امور را راساً با استفاده از همکاری حسابرسان یا کارشناسان مالی باتجربه انجام خواهد داد .

تبصره: تعیین حق الزحمه حسابرس و ناظرقانونی با تصویب شورای سازمان خواهد بود .

7 – گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح درشورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح .

ماده بیست و هفت : درصورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس و ناظرقانونی جهت انجام وظیفه شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 25 اقدام خواهد کرد .

" مقررات مختلف "

ماده بیست و هشت : سال مالی موسسه از اول فروردین هرسال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود .

استثنائاً اولین سال مالی ازتاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال میباشد .

ماده بیست و نه : هیئت مدیره موظف است همه ساله، ترازنامه سالیانه و حساب سودوزیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد، برای رسیدگی به حسابرس و ناظر قانونی تسلیم نماید .

تبصره: شورای سازمان جهت تصویب ترازنامه و صورت سودوزیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هرسال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخرتیرماه شورای موظف است نظریه قطعی خود را اعلام نماید .

ماده سی: برنامه کاروبودجه سال آتی سازمان بایدحداکثرتا پانزدهم دیماه هرسال برای بررسی و تصویب نهائی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم اسفندماه همان سال خاتمه خواهد داد .

ماده سی و یک : افتتاح و مسدودنمودن حساب در بانکها توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره خواهد بود .


منبع : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
تعداد بازدیدها : ۱۶۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رئیس سازمان
مهندس کریم شکوهیان
مهندس کریم شکوهیان
تلفن تماس : 38242519
s.omran@shiraz.ir

 


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳